Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános rendelkezések
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Deal-Inform Kft. mint szolgáltató a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
  2. Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a felek az egyedi, előfizetői szerződésben rögzíthetik. A Szolgáltató és a Előfizető között létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései. Egyedi szerződés alkalmazása esetén, az egyedi szerződés, valamint az ÁSZF rendelkezései közötti ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.
  3. Az Előfizető a Szerződés aláírásával illetve a szolgáltatás igénybe vételével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
  4. A szolgáltató adatai, elérhetőségei:
   Név: Deal-Inform Kft.
   Cím: 4031. Debrecen, Kosárfonó utca 28.
   Telefon: +36 30 349-6028
   Email: info@ideahonlapom.hu
   Cégjegyzékszám: 09-09-001772
   Adószám: 11142126-2-09
 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
  1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
  2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
  3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.
  4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
  5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
  6. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:
   1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
   2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
   3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
   4. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
  7. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
  8. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át.
   Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.
  9. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítását annak hatálybalépését megelőző 30 nappal a Szolgáltató közzéteszi a Szolgáltató honlapján. Ha a Megrendelő a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, magatartása a módosítás automatikus elfogadását vonja maga után.
 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei
  1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
  2. Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
  3. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
  4. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
  5. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában – egyedi megállapodás esetén a szerződésben – megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, szüneteltetésére, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
  6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 8 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
 4. A szerződés hatálya
  1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
  2. Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal az ellenkezőjét nem kéri, a Szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át.
  3. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a Szerződés érvényességéig esedékes díjat a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet. Határozott idejű szerződés felmondása esetén az Előfizető mentesül a szolgáltatás teljes díjának megtérítésétől, amennyiben az Előfizető a szolgáltatás első díjának befizetésének napjától számított 30 napon belül mondja fel a szerződést. Ez esetben a Szolgáltató köteles visszafizetni a szolgáltatás igénybe nem vett részére vonatkozó előfizetési díjat. Megkezdett havi, fél éves, éves díjat és egyszeri díjakat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
  4. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
  5. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
 5. Adatvédelmi szabályzat
  1. A Szolgáltató a regisztráció, illetve egyedi szerződések megkötése során megadott adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja tovább. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
  2. Személyes adatok használata, annak másik fél számára való továbbadása kizárólag, amennyiben a törvény úgy rendelkezik vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete alapján lehetséges. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
  3. Az Előfizető által a regisztráció során választott jelszó titkosságának megőrzése az Előfizető felelőssége. Amennyiben illetéktelen személy a jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemű felelősség nem terheli.
 6. Panaszkezelés
  1. Minden olyan kifogást, észrevételt, közlést, mely a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásaival, munkavállalóival, mulasztással kapcsolatos, az Előfizető 1.4 pontban feltüntetett lehetőségeken keresztül jelezheti. Az Előfizető által előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint orvosolja.
  2. A Megrendelő a hivatalos panasztételhez a telefonos és/vagy emailen keresztül történő megkeresés mellett a panaszt írásos formában is köteles a Szolgáltató felé jelezni.
  3. Az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő panasz-bejelentési mód esetén a Szolgáltató kizárja felelősségét a válaszadási határidő betartása vonatkozásában.
  4. A panasz elutasítása esetén a Megrendelőt megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati lehetőség.
 7. Egyebek
  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
  2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Jelen ÁSZF 2016. június 10-től hatályos.