Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Fogalom meghatározások

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adathelyesbítés: az Érintett írásbeli kérelme alapján személyes adatainak módosítása a Szolgáltató által.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Szolgáltató adatai

 

Név: Deal-Inform Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 4030. Debrecen, Kosárfonó u. 28.
Email: info@ideahonlapom.hu
Telefon: +36 30 349 6028
Honlap: www.ideahonlapom.hu

 

A Szabályzat hatálya

 

A jelen adatkezelési szabályzat hatálya a Szolgáltatóval felhasználói, regisztrált felhasználói, illetve igénybe vevői jogviszonyban lévő természetes és jogi személyekre, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki.

 

Adatok kezelése

 

 • A kezelt adatok köre:
  • A felhasználóra vonatkozó személyes adatok a honlap technikai üzemeltetése érdekében: a számítógép IP-címe, domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a látogatás időtartama, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve, cookie-k.
  • A regisztrált felhasználókra vonatkozóan kezelt személyes adatok köre:
   • A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok
   • Természetes személy: Születési neve, Cím, Email cím, Telefonszám, Regisztráció és a fiók használatának időpontja
   • Nem természetes személy: Cég neve, Cím, Adószám, Email cím, Telefonszám, Regisztráció és a fiók használatának időpontja
  • Domain szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozóan kezelt adatok köre:
   • Regisztrált felhasználókra vonatkozó személyes adatok köre
   • Természetes személy: Születési neve, Cím, Személyi igazolvány szám, Email cím, Telefonszám
   • Nem természetes személy: Cég neve, Cím, Adószám, Email cím, Telefonszám
 • Előfizetett szolgáltatásra vonatkozó adatok kezelése
  • Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen
  • Előfizető által használt levelezés, bejövő levelek tárolása
  • Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés
  • Előfizető tevékenységéből származó logfájlok
  • Domain szolgáltatás megrendeléshez küldött dokumentumok
 • Kezelt adatok tárolásának időtartama:
  A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatok kezelése a Szolgáltató részéről a szolgáltatásra vonatkozó igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától a szolgáltatás fenntartásáig tart. A Szolgáltató kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a szolgáltatások delegálásához és fenntartásához szükségesek. A Szolgáltató nem kezel különleges adatot.
  A Szolgáltató a logfájlok típusait az alábbi időtartamig tárolja:

  • Bejövő levelek naplója: 2 hét
  • Kimenő levelek naplója: 2 hét
  • Webszerver használatának forgalmi naplója: 1 év
  • A fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplója: 2 hét
 • A személyes adatok kezelésének a jogcíme
  Az adatszolgáltatás önkéntes. A szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével illetve a szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen szabályzatban meghatározottak szerint.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  A Felhasználó írásban, a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,-a kötelező adatkezelés kivételével- kérheti adatai zárolását, törlését illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen a Deal-Inform Kft. illetve a Deal-Inform Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni. Nem teszik közzé azokat és amennyiben nem indokolt, harmadik személyek részére nem adják át.

Indokolt esetben azonban a szolgáltatást biztosító informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, vagy az elszámolás rendezése során a Deal-Inform Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt, könyvelőt) vehet igénybe. A Deal-Inform Kft. nem felelős az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért.

A fentieken túlmenően a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) továbbá a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.

Szolgáltató a domain név regisztrációs szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat a domain név regisztrátornak (Dotroll Kft., dotroll.com), mint adatfeldolgozó részére továbbítja, a .HU domain regisztráció esetén a regisztrátoron keresztül a központi domain nyilvántartó (Internet Szogláltatók Tanácsa, www.domain.hu), mint adatkezelő részére továbbítja.

A .com végződésű és egyéb nemzetközi domain nevek esetén a domain nevek és tulajdonos adatainak nyilvánosságra hozatala tekintetében a https://www.icann.org nemzetközi szabályzata az irányadó.

A Szolgáltató szerverei a Hetzner Online GmbH (www.hetzner.com) szerverparkjában üzemelnek.

 

Adatbiztonság

 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók személyes adatainak biztonságát, ezzel kapcsolatban a Szolgáltató folyamatosan naprakészen tartja az alkalmazottakat. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.

A Szolgáltató megőrzi az adatkezelés során a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás folyamatának teljességét és pontosságát; a rendelkezésre állást: gondoskodik róla, hogy a jogosult használó hozzá tudjon férni az szükséges információhoz, és rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök, amikor indokolt.

Esetleges adatszivárgás, rendszer elleni visszaélés esetén a Szolgáltató megtesz minden szükséges lépést:

 • Megakadályozza a szivárgást
 • Begyűjti az esetről a fellelhető információkat
 • Tájékoztatja a megfelelő hatóságokat
 • Értesíti az érintett Felhasználókat

Azonban a Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy a Szolgáltató az előzőekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az előre nem látható okok, környezeti katasztrófa, illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, szándékos rongálás stb. esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében. A Felhasználó ilyen esetekben nem élhet kártérítési igénnyel.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a Felhasználók előzetes értesítése mellett. A Felhasználó a módosítás hatályba lépését követően elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt, a weboldal akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy a szolgáltatás használatával.

 

Cookie-szabályzat

 

Az adott honlap minden számítástechnikai eszközön kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor, ezek a cookie-k. Ezek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy a Látogató engedélyezze a cookie-k használatát.

A Szolgáltató használ a honlapon cookie-kat, azonban személy szerint egy Látogatót sem lehet a cookie-kban tárolt információk alapján beazonosítani. A gyűjtött adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. A cookie-k által kinyert adatok körébe tartozik, hogy a Látogató járt-e már korábban a weboldalon, illetve milyen oldalakat nézett meg. Ezek alapján beazonosítható, mely szolgáltatások iránt érdeklődik. A Látogatónak lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben nem garantálható, hogy a weboldal minden szolgáltatása megfelelően használható lesz.

A szolgáltató weboldala a cookie-k segítségével tartja nyilván:

 • a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
 • a böngésző típusát és verzióját
 • operációs rendszert
 • hivatkozó URL-cím-et (korábban megtekintett webhely)
 • a hozzáféréshez használt számítógép IP-címét
 • a látogatás dátumát és időpontját
 • a cookie használtra vonatkozó beleegyezést
 • a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit a szolgáltatások, illetve a weboldal fejlesztése érdekében

A Szolgáltató a fentiekben említett adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzíti.

A Szolgáltató a következő kétfajta cookie-t használhatja:
Átmeneti (session) cookie: ideiglenes adatok, melyek a böngészés végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
Állandó (persistent) cookie: Az adatok hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatás alkalmával a kiszolgáló felismerje a Látogatót a számítógép „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

 • Google Analytics
  _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx:
  Név nélküli adatokat gyűjt arról, hogyan használják a Látogatók a weboldalt, ennek alapján lehet javítani a használhatóságot.
  További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
 • Facebook.com
  datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd:
  A weboldal tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése.
  További információ: https://www.facebook.com/business/gdpr
 • accounts.google.com
  GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session:
  A weboldalunk tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett a Szolgáltatónak nincs ellenőrzése.
  További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

 

Debrecen, 2019.01.01.